Benefactor Sponsorships (Chương Trình Bảo Trợ)
Your Contact Details (Thông Tin Cá Nhân)
Given Name (Họ)
Surname (Tên)
Address (Ðịa Chỉ)
City (Thành Phố)
State/Province (Tiểu Bang/Tỉnh Bang/Tỉnh/Huyện)
Post Code/ZIP (Mã Vùng/Khu Bưu Chính)
Country (Quốc Gia)
Email (Điện Thư)
Phone (Điện Thoại)
Donation Message (Tin Nhắn)Direct Deposit (Chuyển Tiền Trực Tiếp vào Tài Khoản):
To make a donation by Direct Deposit to our bank account, please use the following and send an email to inform us
(Để chuyển thẳng tiền cúng dường vào ngân hàng chúng tôi, quý vị có thể dùng những thông thông tin dưới đây và gửi điện thư báo cho chúng tôi):
Bank (Ngân Hàng): Bendigo Bank
Bank Branch (Chi Nhánh Ngân Hàng): Fountain Court, Pall Mall Bendigo, Victoria, Australia.
Phone +613 5443 9665
Swift code (Mã Thanh Toán): BENDAU3B
BSB No (Số Dịch Vụ Thanh Toán (Úc)): 633 000
Recipient Account Number (Số Tài Khoản): 120240734
Recipient Account Name (Tên của Tài Khoản): The Great Stupa of Universal Compassion Ltd
Recipient Address (Địa Chỉ): The Great Stupa of Universal Compassion Ltd., PO BOX 869 Maiden Gully VIC 3551 Australia
Reference (Thông Tin): Your Name (Tên của Quý Vị)

Your donation is proccessed in Australian Dollars Your credit card payment will be processed securely by DirectOne Payment Solutions. Please click the DirectOne logo below to find out more about payment security
(Tiền đóng góp/cúng dường bằng thẻ tín dụng của quý vị sẽ được thanh toán một cách an toàn qua hãng DirectOne. Xin vui lòng bấm vào lô gô của hãng DirectOne bên dưới để biết thêm về chương trình bảo mật).

The Great Stupa of Universal Compassion Ltd (The Jade Buddha Project)
25 Sandhurst Town Road
Myers Flat / Eaglehawk
Victoria 3556 Australia
Postal Address: PO BOX 869 Maiden Gully VIC 3551 Australia
E-mail:
Phone: + 61 3 5446 7568